świetlica szkolna – plan pracy

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zajęcia realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

 1. Wspomaganie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (pomoc w odrabianiu lekcji, w pokonywaniu trudności edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie chemii, języka polskiego itp.).
 2. Wspomaganie podnoszenia jakości edukacji (pomoc w realizacji projektów edukacyjnych, edukacja prospołeczna).
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Rozwijanie kreatywności wychowanków, tworzenie warunków do rozwijania ich zainteresowań.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły- kształtowanie właściwych postaw, wychowanie do wartości.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
 7. Elementy doradztwa zawodowego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
 8. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.
 9. Wdrażanie do uczestnictwa w kulturze (muzyka, film, teatr, plastyka).
 10. Gry i zabawy integracyjne.
 11. Opieka nad uczniami w trakcie spożywania obiadów w stołówce szkolnej.
 12. Upowszechnianie Wolontariatu.
 13. Więcej danych na TataBlog.pl

świetlica szkolna – plan dyżurów