Nasze działania. Rada Rodziców 2013/2014

16 października 2013 roku odbyło się drugie spotkanie Rady Rodziców. Zebranie prowadziła dyrektor szkoły, pani Dorota Stańczak. W tym roku szkolnym Radę Rodziców tworzą: Pani Anna Trzepałka- Przewodnicząca, Pan Sławomir Grzegrzółka – Zastępca Przewodniczącej, Pan Janusz Wiśniewski- Księgowy, Pani Agnieszka Burek – Sekretarz, Pan Bogdan Jaworski i Pan Marcin Zagubień – członkowie komisji rewizyjnej, Pani Magdalena Michałowska i Pani Monika Kaczelnik upoważnione do podpisywania czeków oraz Pani Agnieszka Szulc, Pani Iwona Młodzianowska, Pan Sławomir Kocyk, Pani Aneta Cacko, Pani Agnieszka Wojciechowicz, Pani Marzena Górnicka. Tematem przewodnim tego posiedzenia były planowane wydatki szkoły.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że niezbędne naszym dzieciom podczas lekcji pomoce naukowe, wyposażenie sal lekcyjnych, większość koniecznych remontów, nagrody, które zachęcają uczniów do dalszej nauki, czy też rzeczy tak banalne, jak papier xero i środki czystości finansowane są ze składek wpłacanych przez nas, rodziców w ramach zadeklarowanych wpłat na Radę Rodziców.

W tym roku decyzją Rady Rodziców na zakup książek do biblioteki szkolnej przeznaczono 1.000 zł, na remont lub wyposażenie pracowni np. w rzutnik multimedialny 3.000 zł, na udział młodzieży w koncertach 3.000 zł, na niezbędne pomoce dydaktyczne 2.000 zł, kwota przeznaczone na wyjazdy w celu reprezentowania szkoły przez uczniów na zawodach sportowych i konkursach 6.000 zł, na nagrody dla uczniów 6.000 zł, obsługę xero 1.000 zł, obsługę egzaminu i balu gimnazjalnego klas III 1.000 zł, przeznaczono środki na współudział w projektach zewnętrznych w wysokości 2.000 zł a także środki na inne wydatki w wysokości 3.000 zł.

Niestety, jak wynika ze słów Pani Dyrektor wpływających środków nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich potrzeb naszych dzieci, dlatego rodzice wchodzący w skład Rady postanowili nie tylko apelować o sumienne wpłaty zadeklarowanych kwot i jak co roku ułatwiać ich wpłacanie w trakcie zebrań, ale również wspomóc finansowo szkołę pozyskując dodatkowe fundusze. Najlepszym i sprawdzonym sposobem wydaje nam się organizacja balu karnawałowego. Mamy nadzieję, że chętni dopiszą i bal przyniesie szkole dodatkowe dochody.

Kolejnym zagadnieniem, o którym dyskutowaliśmy podczas tego spotkania był brak profesjonalnego zaplecza sportowego w Celestynowie.

Ze spostrzeżeń zarówno Pani Dyrektor, jak i poszczególnych rodziców wynika, że nasze dzieci, choć odnoszą wiele sportowych sukcesów nie mają gdzie ani na czym ćwiczyć i z pewną zazdrością spoglądają na swoich rówieśników z sąsiednich gmin. Niewielka sala gimnastyczna nie pozwala na organizowanie powiatowych zawodów, zapraszanie gości z innych szkół, rozwijanie sportowych pasji i talentów naszej młodzieży. Rodzice zgodnie stwierdzili, że celestynowska młodzież potrzebuje hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Hali, w której mogłyby się odbywać zawody i zajęcia sportowe oraz kulturalne, z której mogłyby korzystać dzieci i dorośli. Pani Dyrektor Stańczak przedstawiła Rodzicom realne sposoby i środki na częściowe sfinansowanie budowy takiej hali, a nam wszystkim pozostaje mieć nadzieję, że gospodarze gminy Celestynów pozytywnie odniosą się do tego pomysłu i wesprą inicjatywę szkoły.

Agnieszka Szulc

Działania i inicjatywy.

Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Celestynowie jest organem opiniodawczym wobec niektórych decyzji Pady Pedagogicznej. Ma wpływ na program wychowawczy, program profilaktyki. Opiniuje zestawy programów nauczania i podręczniki, program poprawy efektywności kształcenia oraz plan finansowy szkoły.

Rada Rodziców zajmuje się zbieraniem środków finansowych z wpłat rodziców oraz od sponsorów przeznaczanych na potrzeby uczniów i szkoły.

Z pozyskanych środków finansowano artykuły biurowe i obsługa ksero, pieczątki, książki i czasopisma do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, książki na nagrody, środki czystości, koszty imprez szkolnych, projektor multimedialny oraz sprzęt nagłaśniający, koncerty, paczki dla uczniów z okazji karnawału, wyjazdy na zawody i konkursy, wycieczki, choinka, tablice ścienne (niebieskie), dofinansowanie balu gimnazjalnego, zakup kina domowego do świetlicy, udział uczniów i rodziców w programach profilaktycznych oraz zorganizowanie balu karnawałowego dla dorosłych.

Rada Rodziców brała czynny udział w organizacji imprez szkolnych np. bal karnawałowy i dyskoteki dla uczniów, obchody 10-tej rocznicy istnienia gimnazjum. Organizowała Bale gimnazjalne dla trzecioklasistów.

Zorganizowano spotkanie z władzami gminy Celestynów w celu omówienia perspektyw funkcjonowania gimnazjum.

Z inicjatywy rodzica Tadeusza Apanosowicza Katlu – bej naszą szkołę odwiedził Grzegorz Markowski lider zespołu ” Perfect ” .

Zdobyła środki finansowe od sponsorów, dzięki czemu zakupiono dla uczniów komputery i pomoce dydaktyczne oraz nowe ksero.

Rada aktywnie włączyła się w ufundowanie sztandaru oraz udział w organizacji oficjalnych uroczystości nadania szkole imienia i sztandaru. Sztandar przekazał w dniu 31 marca 2004 r. poczet sztandarowy rodziców w składzie: Pan Bogdan Strzeżysz, Pani Urszula Ocypa i Pani Barbara Kordel. Sztandar zakupiono z funduszy pozyskanych od sponsorów tj. 8 755, 00 zł.

Przewodniczący Bogdan Strzeżysz ufundował indywidualne nagrody dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych, historycznych i fizycznych: Olga Drawska 3f – historia, Paweł Kowalski – 3c – fizyka, Dawid Skrzeczyński – 3f – matematyka.

Rada poniosła częściowe koszty pokrycia bieżni i założenie Fundacji. Uchwała 1/2006 rady Rodziców przy Zespole Szkół w Celestynowie z 19 stycznia 2006 r. mówi o powołaniu Fundacji pożytku publicznego pod nazwą ” Nauka – Sport – Rekreacja ” w celu wspierania działalności szkoły. W wakacje 2006 powstała bieżnia i boisko do siatkówki.

W roku szkolny 2008/2009 z inicjatywy rady Rodziców zorganizowano Karnawałowy Bal Charytatywny dla rodziców i mieszkańców. W ramach pozyskanych środków zakupiono sprzęt nagłaśniający. Pozostałe środki przekazano na wyposażenie pracowni językowej, radiowęzła szkolnego oraz ławeczek rekreacyjnych dla uczniów na patio szkoły.

Rada Rodziców aktywnie wspierała działania w kierunku rozwoju szkolnictwa na terenie Gminy Celestynów.