karta rowerowa i motorowerowa – zmiany

Według nowych przepisów kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

  1. osiągnęła wymagany minimalny wiek (dla roweru 10 lat – art.8 ust. 1 pkt 10 Ustawy…);
  2. wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

  1. dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
  2. dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań – wszystkim innym osobom, które nie ukończyły 18 lat.

Tak więc gimnazjalista nie posiadający w/w kategorii prawa jazdy zmuszony będzie przejść kurs oraz egzamin na kartę rowerową w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań!

KARTA MOTOROWEROWA

Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) z dniem 19 stycznia 2013 roku, zamiast karty motorowerowej została wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy: AM, która uprawnia do kierowania motorowerem (art. 6 ust. 1 pkt 1).

O prawo jazdy kategorii AM będzie mogła się ubiegać osoba, która ukończyła 14 lat (art.8 ust.1 pkt 1), oraz która ukończyła kurs w ośrodku szkolenia kierowców. Warunkiem uzyskania tej kategorii prawa jazdy jest zdanie egzaminu państwowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.