Informacja dla Rodziców klas I

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów klas I zakupuje szkoła. Dotacji nie podlegają podręczniki do religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Szczegółowe informacje na zebraniu 31 sierpnia 2015r.

W roku szkolnym obowiązuje:

 • obuwie szkolne z białą podeszwą
 • na zajęcia wychowania-fizycznego strój gimnastyczny (szara koszulka, ciemne spodenki, dres)
 • dodatkowo, obowiązkowo obuwie na zmianę do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
 • kontakt w sprawach związanych z poniższymi tematami możliwy jest i pod adresem: [email protected]

w załączeniu wzory okładek do zbiorów zadań

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Lp.Data spotkaniaZakres, tematyka spotkaniaOsoba odpowiedzialna za organizację
1.31 sierpnia 2015 r. godz. 18.00 (poniedziałek) w sali gimnastycznejZebranie wychowawców z Rodzicami klas I (zasady funkcjonowania szkoły, Statut, wybór RR, itp.)Wychowawcy klas I,
2.15 września 2015 r. (wtorek) 18.00Spotkanie Rady RodzicówDyrektor Szkoły
3.30 września 2015 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (zasady funkcjonowania szkoły, Statut – ocenianie wewnątrzszkolne, Regulaminy itd. Zebranie Rady Rodziców.Wychowawcy klas, Przygotowanie zebrania dla rodziców -Pani Grażyna Wiałow
Dyrektor Szkoły
4.4 listopada 2015 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (tematyka profilaktyczna wskazana i przygotowana przez wychowawców)Przygotowanie zebrania dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow
5.2 grudnia 2015 r. (środa) 18.00„Dzień otwarty” dla Rodziców (informacja o zagrożeniach semestralnych)Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow
6.20 stycznia 2016 (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (Podsumowanie wyników nauczania i zachowania w semestrze I w ramach klasy)
Prezentacja nowych, prezentowanych tutaj plecaków dla mam i ojców.
Wychowawcy klas,
Ekspert, ds. wyprawki Karolina Nowak
7.2 marca 2016 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (Podsumowanie wyników nauczania i zachowania w semestrze I w szkole)Przygotowanie sali (dekoracja), sprzętu, dyplomów – Pani Grażyna Wiałow
8.6 kwietnia 2016 r. (środa) 18.00Zebranie z Rodzicami (tematyka profilaktyczna wskazana i przygotowana przez pedagoga)Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow
9.18 maja 2016 r. (środa) 18.00„Dzień otwarty” dla Rodziców (informacja o zagrożeniach rocznych)Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców – Pani Grażyna Wiałow

psycholog – Informacja dla rodzica:

Psycholog w gimnazjum zajmuje się szeroko pojętym wsparciem psychologicznym nakierowanym na eliminowanie napięć psychicznych uczniów, o różnorodnym podłożu ( rodzinnym, szkolnym, związanych z trudnymi wydarzeniami życiowymi, z chorobą itp.). Dodatkowo diagnozuje specyficzne trudności w nauce. Wspiera uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym.

Realizuje zadania określone w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym. We wszelkich działaniach ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym.

Psycholog odpowiada na pytania, wspomaga rodziców/opiekunów w zakresie:

 • problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania
 • metod rozwiązywania konfliktów
 • radzenia sobie z trudnymi emocjami (złością)
 • skutecznych metod porozumiewania się z dzieckiem
 • radzenia sobie z zachowaniem trudnym dziecka
 • stosowania używek, zagrożenia uzależnieniem (także internet)
 • skutecznych metod porozumiewania się z dzieckiem
 • konsultuje potrzeby diagnostyczno – terapeutyczne
 • udziela porad w sferze zdrowa psychicznego

…..psycholog pomoże także, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Pedagog szkolny organizuje

Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz stwarzanie równych szans dla wszystkich uczniów. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi mającymi na celu dobro dziecka i jego rodziny. Do pedagoga można przyjść z każdą sprawą , z którą trudno jest sobie poradzić.

Główne zadania pracy pedagoga obejmują :

  • sprawowanie opieki nad uczniami
  • wspomaganie procesu nauczania i uczenia się oraz wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
  • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
  • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • prowadzenie mediacji w zakresie różnego rodzaju problemów w środowisku szkolnym i rodzinnym
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu
  • wspieranie uczniów uzdolnionych
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
  • pedagogizację rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc rodzinie w procesie wychowawczym m.in. poprzez udzielanie porad, organizowanie pogadanek itp.
  • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych :

a) niepowodzeniami szkolnymi

b) konfliktami rodzinnymi

c) trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

 • kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju osobowości uczniów
 • realizację działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Rodzicu, jeśli:

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły
 • brak mu motywacji do nauki
 • zauważyłeś, że coś dzieje się z nim niedobrego
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać

Przyjdź – postaram się pomóc.

Serdecznie zapraszam.