Z WIZYTˇ W SOPLICOWIE

Wpadniem do Soplicowa jak w centrum polszczyzny,
Tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny.
/Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”/

Z WIZYTˇ W SOPLICOWIE

„Pan Tadeusz”- epopeja narodowa Adama Mickiewicza nie została ujęta w programie nauczania języka polskiego w gimnazjum. Żeby jednak nasi uczniowie zetknęli się z tym dziełem, zespół nauczycieli polonistów z gimnazjum w Celestynowie postanowił, że coroczna akcja ogólnoszkolna pod nazw± „Polubić czytanie” dotyczyć będzie tego wyj±tkowego utworu.

Akcja ta poł±czona z Dniem Języków Obcych przyjęła formę długotrwałego projektu pod nazw± „Polubić czytanie Pana Tadeusza w różnych językach”. Od grudnia ubiegłego roku uczniowie zachęcani byli do czytania epopei narodowej Adama Mickiewicza.

Odpowiedzialna za projekt pani Wanda Danuta Glinka zorganizowała Turniej „Wokół „Pana Tadeusza” składaj±cy się z wielu konkursów. Wymagały one od uczniów przeczytania przynajmniej fragmentów epopei, by wzi±ć w nich udział i wykazać się różnymi umiejętno¶ciami.

Oto konkursy i ich laureaci:

KONKURS ZNAWCY „PANA TADEUSZA
I m. SYLWIA MOŻDŻONEK KL. III B
II m. KINGA SKRZECZYŃSKA KL. II A
III m. NATALIA JAWOROWSKA KL. II C
WYRÓŻNIENIA: MAGDA MIĘTUS III A, JAKUB BROŻEK III A

KONKURS „DOBIERZ CYTAT Z EPOPEI DO ILUSTRACJI ANDRIOLLEGO”
I m. KAMILA MASNY KL. II B
II m. MAGDA MIĘTUS KL. III A
III m. SYLWIA MOŻDŻONEK KL. III B
WYRÓŻNIENIE: KAROLINA ZAKRZEWSKA KL. II C

KONKURS RECYTATORSKI – FRAGMENTY PANA TADEUSZA
I m. KAROLINA MITEK KL. II A
II m. ANNA OCYPA KL. II C
III m. JULIA ZADROŻNA KL. I A
WYRÓŻNIENIE: PATRYCJA ROGULSKA KL. II A

KONKURS PLASTYCZNY – SCENKA Z PANA TADEUSZA
I m. NATALIA KORZENIEWSKA KL. I A
II m. ALICJA PRASUŁA KL. II A
III m. WERONIKA PIŁKA KL. I B, ALEKSANDRA SZOPA KL. I B
WYRÓŻNIENIA: MAGDALENA DˇBROWSKA KL. II A, GRZEGORZ ŻEBROWSKI i KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI III A

KONKURSY „INSPIRACJE PANEM TADEUSZEM”

WIERSZ AUTORSKI:
I m. JULIA SZULC KL. II A
II m. AGNIESZKA SITEK KL. II A
III m. EWA ŻOCHOWSKA KL. II A

FILMIK:
KINGA SKRZECZYŃSKA KL. II A

LOGO:
LUIZA NIEMIEC KL. I D

SCENKA TEATRALNA:
UCZNIOWIE KL. II A

PLAKAT/GAZETKA:
UCZNIOWIE KL. III D

KONKURS JĘZYKOZNAWCZY „INWOKACJA PANA TADEUSZA W JĘZYKACH OBCYCH”
I m. KAROLINA NOWAK KL. II E
II m. KINGA SKRZECZYŃSKA KL. II A, ANNA OCYPA KL. II C
III m. KACPER ŁUKASIK KL. I A
IV m. KINGA ADAMCZYK KL. III C , STEFAN MASZLANKA I B

Dzień 13 marca 2015 r. na długo pozostanie w pamięci społeczno¶ci gimnazjum. Niezwykła scenografia, kostiumy, postacie - przeniosły nas w wiek XIX. Po powitaniu staropolskim ukłonem zaproszono wszystkich zgromadzonych do go¶cinnego dworku szlacheckiego w Soplicowie, tam gdzie :

… Sędzia Soplica dawne obyczaje chował
I nigdy nie dozwalał, by chybiano względu
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu;

Tak rozpocz±ł się finał długotrwałego projektu.

Zanim uczniowie, czytaj±c i recytuj±c, zaprezentowali fragmenty epopei „Pan Tadeusz”, z uwag± obejrzeli interesuj±ce prezentacje multimedialne, ukazuj±ce biografię Adama Mickiewicza i historię wydań jego najwybitniejszego dzieła. Dowiedzieli się z nich m.in., że w Paryżu, gdzie powstał „Pan Tadeusz”, Mickiewicz spędził ponad 23 lata swego życia. W parysk± atmosferę wprowadziły nas koleżanki: Zosia Jastrzębska i Magda Żebrowska z kl. IIa oraz Ania Ocypa z kl. IIc , ¶piewaj±c po francusku słynn± piosenkę o Polach Elizejskich (Les Champ Elysees). „Pan Tadeusz”, poczynaj±c od luksusowych wydań wielkiego formatu przez wydania tradycyjne po wydania miniaturowe, zago¶cił od dawna w bibliotekach i naszych domach. Niektóre z licznych wydań epopei , także to miniaturowe, zaprezentowali¶my na naszej wystawce szkolnej.

Powstała na emigracji "historia szlachecka z r. 1811 i 1812" stała się podstawow± lektur± narodu, zarówno w czasach zaborów, jak i w wolnej Rzeczpospolitej. Nasi dziadkowie, także rodzice pamiętaj± dotychczas strofy „Pana Tadeusza”. Niektórzy nasi koledzy już mog± się poszczycić znajomo¶ci± dzieła, któr± zaprezentowali w konkursach. Najbardziej znanym fragmentem jest Inwokacja, ukazuj±ca obraz kraju ojczystego, namalowany słowem, wyrażony bogactwem epitetów, porównań i przeno¶ni. Duże wrażenie sprawiaj± wzniosłe apostrofy, pierwsza do Litwy, a kolejna do Matki Boskiej. To pod ich opiek± poeta wraca w utworze do kraju lat dziecinnych.

Wszyscy widzowie przenie¶li się tam wraz z Adamem, słuchaj±c Inwokacji kilkakrotnie, bo w kilku językach: polskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i włoskim.

Byli¶my dumni z naszych kolegów-poliglotów, którzy zaprezentowali nam Inwokację w 7 językach, chociaż „Pan Tadeusz” został przetłumaczony z polskiego na 26 języków.

Następnie przedstawiciele wszystkich klas, pięknie czytaj±c fragmenty epopei, wprowadzili nas w atmosferę Soplicowa. Poeta w sposób mistrzowski spl±tał ze sob± różne w±tki: miłosny, w±tek sporu o zamek oraz w±tek patriotyczny. Barwny obraz perypetii miłosnych młodego Tadeusza Soplicy, oraz zauroczeń Hrabiego Horeszki zaprezentowały laureatki konkursu recytatorskiego -Anna Ocypa z kl. II c i Julia Zadrożna z I a.

Choć opowie¶ci o życiu i obyczajach XIX-wiecznej szlachty nie brak dramatyzmu, cało¶ć kończy się radosnym wezwaniem: "Kochajmy się". Na dowód wysłuchali¶my recytacji fragmentów końcowej XII księgi „Pana Tadeusza” w wykonaniu laureatek konkursu recytatorskiego: Patrycji Rogulskiej z II a i Karoliny Mitek, również z II a.

Na zakończenie przekonali¶my się, że możliwe, a nawet zabawne, jest poł±czenie atmosfery dworku soplicowskiego i zabieganej współczesno¶ci. Przekonali¶my się też, że Adam Mickiewicz, żyj±cy 200 lat temu, mógłby funkcjonować w naszym ¶wiecie. Zachwycali¶my się scenografi±, kostiumami, występem i pięknie zatańczonym polonezem przez uczniów kl. II a, czyli aktorów scenek teatralnych inspirowanych „Panem Tadeuszem”.

Organizatorzy i wykonawcy maj± nadzieję, że przybliżaj±c atmosferę, miejsca, historie i obyczaje Soplicowa, spowodowali, że uczniowie z przekonaniem sięgn± po epopeję, aby poznać j± w cało¶ci.

Na zakończenie Pani Dyrektor Dorota Stańczak pogratulowała i podziękowała wszystkim uczestnikom akcji „Polubić czytanie Pana Tadeusza w różnych językach” oraz uczestnikom konkursów turniejowych.

Następnie podziękowała zaangażowanym w projekt nauczycielom. Szczególne podziękowania skierowała do Pani Anny Maszlanki za piękn± scenografię oraz Pani Wandy Danuty Glinki, która była inicjatorem projektu, organizatorem konkursów i reżyserem całego przedsięwzięcia.

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi
im. Józefa Czumy „Skrytego” w Celestynowie