Informacja dotycząca organizacji klasy matematycznej w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 planujemy utworzyć w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie jeden oddział klasy I z rozszerzeniem nauki matematyki.

podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942);
  • Uchwała Nr 124/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

informacje ogólne

  1. Klasy matematyczne kształcić będą młodzież o szczególnych uzdolnieniach do przedmiotów ścisłych.
  2. Uczniowie klas matematycznych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN - program własny - rozszerzona Matematyka z plusem.
  3. Uczniowie klas matematycznych realizują program w oparciu o innowacje - "Matematyka interaktywna".