projekt integracyjny " Razem - bądźmy aktywni "

Fundacja " Nauka - Sport - Rekreacja " realizuje projekt integracyjny
" Razem - bądźmy aktywni "

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

CZAS REALIZACJI: PAŹDZIERNIK 2010 - WRZESIEŃ 2011

GRUPY DOCELOWE: Mieszkańcy Gminy Celestynów

CEL PROJEKTU: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców gminy Celestynów

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

 • utworzenie aktywnej grupy liderów lokalnych " Klub Absolwenta " , którego członkowie będą pełnili rolę animatorów i koordynatorów inicjatyw na rzecz mieszkańców,
 • opracowywanie do lokalnej prasy broszury informacyjnej o życiu mieszkańców
 • organizację zajęć sportowych - piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, fitness
 • zorganizowanie i przeprowadzenie trzech wieczorków tanecznych
 • organizację spotkań tematycznych: Jesienne wieczory, Wieczór poezji miłosnej, W zdrowym ciele - zdrowy duch
 • organizację rodzinnego pikniku sportowo-rekreacyjnego.

Fundacja " Nauka - Sport - Rekreacja "

Ul. Św. Kazimierza 55

05-430 Celestynów

Tel. 518115177

fundacja.nsr@wp.pl

projekty

projekty rok 2010

Od 01.02 - 15.12.2010 Fundacja realizuje Cykl przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-regionalnym - " AKTYWNI DLA HISTORII - AKTYWNI DLA PRZYSZŁOŚCI "Celem powyższego projektu jest:

 1. Promocja walorów przyrodniczych i historycznych Gminy Celestynów
 2. Kształtowanie aktywnej postawy młodzieży w rozwijaniu zainteresowania historią, pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej, nawiązanie dialogu międzypokoleniowego
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad etycznych i gry fair play

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

 1. Integrację młodzieży szkolnej, wskazanie aktywnych form spędzania czasu wolnego - organizacja rozgrywek sportowych, wyjazdów na lodowisko, na basen i do kina,.
 2. Organizację biegów terenowych Grand Prix w miejscowościach: Celestynów, Pogorzel, Zabieżki i Dąbrówka, podczas których uczniowie poznają będą historię swojej okolicy. Grand Prix prowadzone jest w formie gry terenowej
 3. Zorganizowany został konkursu "Wiek XX we wspomnieniach dziadków i rodziców " - polegający na nawiązaniu dialogu międzypokoleniowego, doświadczeniu przez uczniów tzw. historii mówionej - poznawanie przeszłości na podstawie relacji żyjących świadków wydarzeń. Wynikiem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej i zestawów fotografii oraz dokumentów prezentowanych w gablotach ściennych na terenie Zespołu Szkół w Celestynowie
 4. Przygotowanie przez kółko historyczne wystawy i prezentacji " HOLOCAUST - ZAGŁADA ŻYDÓW W POLSCE " . Zorganizowano dla 10 uczniów Zespołu Szkół należących do kółka historycznego wyjazd na Majdanek w celu konfrontacji wiedzy zdobytej podczas zajęć z rzeczywistością byłego obozu koncentracyjnego
 5. Opracowanie wydawnictwa ukazującego postać i dokonania Patrona Gimnazjum na tle historii Celestynowa w okresie II wojny światowej oraz prezentacja osób wybitnie zasłużonych dla Celestynowa z tamtych lat

projekty rok 2009

" W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH "

Celem projektu było wdrażanie do zachowań pro-zdrowotnych poprzez kształtowanie potrzeby uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, jak również zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, zapewnienie wstępnej profilaktyki środowiskowej. Oferta przedstawiona młodzieży cieszyła się dużym zainteresowaniem i pokazała, jak można przyjemnie i aktywnie spędzać czas wolny

Wszystkie działania miały formę zajęć pozalekcyjnych. W czasie ferii zimowych odbyły się dwa wyjazdy do kina i na lodowisko. Dla młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania oferowaliśmy również zajęcia sportowe w Zespole Szkół w Celestynowie. Odbywały się rozgrywki w piłkę siatkową, koszykówkę i tenis stołowy. W czerwcu i październiku odbyły się pikniki rekreacyjno-sportowe. Dobrą zabawę wspierały liczne konkursy z nagrodami, słodycze i smakołyki z grila. Październikowy piknik ze względu nagłe pogorszenie warunków pogodowych (opady śniegu) odbył się w budynku szkoły

Chociaż nasze działania w dużej mierze miały charakter rekreacyjny, nie zabrakło w nich również elementów edukacyjnych. Jednym z nich były dwa konkursy ekologiczne, w których udział wzięło 27 uczniów. Zadania konkursowe sprawdzały znajomość ekologii z życia codziennego, punktowały pomysłowość i nowatorskie rozwiązania. Łącznie nagrodzono 10 uczniów

" KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO "

Celem projektu było zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z podstawowymi zasadami kultury tańca, przyswojenie kroków i figur, których opanowanie zagwarantuje dobrą zabawę podczas imprez tanecznych oraz zwiększy poczucie własnej wartości. Realizowany został poprzez przeprowadzenie kursu tańca towarzyskiego I stopnia

Kurs zakończył się sprawdzianem umiejętności praktycznych jak i teoretycznych - znajomości fachowej terminologii tanecznej. Dla osób, które uczyniły bardzo duże postępy i wykazały szczególne zaangażowanie, Fundacja postanowiła ufundować nagrody w postaci publikacji " Szkoła tańca K. Cichopek " zawierającej opis tańców towarzyskich i płytę z podkładem muzycznym.

Bardzo ważnym rezultatem prowadzonych działań było rozbudzenie zainteresowań tańcem, odkrycie potencjału drzemiącego w naszej młodzieży, lepsza integracja grupy i zwiększenie wiary we własne możliwości

Partnerem Fundacji w realizacji powyższego zadania był Zespół Szkół w Celestynowie, który udostępnił salę i sprzęt konieczny do prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone były w czterech grupach. Odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny zegarowej. W każdej grupie przeprowadzono 8 spotkań, dodatkowo zorganizowano spotkanie podsumowujące. Łącznie w zajęciach uczestniczyło 78 uczniów

" PRZYSTANEK CELESTYNÓW "

Celem projektu było utworzenie miejsca ekspozycji tradycji i prezentacji dziejów naszego regionu, upamiętnienie wybitnych postaci związanych z historią Gminy Celestynów, a także kształtowanie aktywnej postawy młodzieży w rozwijaniu zainteresowania historią regionu zamieszkania

Projekt zapoczątkował cykliczne działania związane z przekazywaniem młodzieży wiedzy na temat historii najbliższej okolicy, a także poszerzaniem wiedzy o Patronie Szkoły. Relacje z działań ukazały się w gimnazjalnej gazetce " Skrytek ", stronie internetowej Szkoły. Została przygotowana mapa Szlaku Turystycznego, opracowano zasady gry terenowej przeprowadzanej podczas wędrówki szlakiem. Wszyscy, którzy przy użyciu mapy i zgodnie z ustalonymi zasadami przeszli Szlak, zapoznając się przez to z tradycjami i współczesnym obliczem Celestynowa, otrzymali symboliczne odznaki i legitymacje.

Trwałym śladem projektu jest mapa panoramiczna okolic Celestynowa, zdobiąca jedna ze ścian Zespołu Szkół, Tabliczki zamontowane na Murze Pamięci i Tradycji Patrona, a upamiętniające jego dokonania związane z Gminą Celestynów. Jedna z sal lekcyjnych wyposażona została w projektor multimedialny, ekran, cyfrową ramkę do zdjęć. Dzięki tym udogodnieniom w atrakcyjny sposób młodzież będzie poznawać walory najbliższej okolicy