Trochę historii.

Fundacja " Nauka - Sport - Rekreacja ", powstała w styczniu 2006 roku, w celu wspierania działalności Zespołu Szkół w Celestynowie. Jej zadaniem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych młodzieży, ze szczególnym naciskiem na rozwój zainteresowań, zdolności, sportu i rekreacji, jak również inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie bazy i życia szkoły.

Pomysł utworzenia fundacji, działającej na rzecz szkoły, wypłynął od pani Wandy Glinki, ówczesnego dyrektora Zespołu Szkół. Organem założycielskim została Rada Rodziców, która powołała Zarząd Fundacji i organ nadzorujący, jakim jest Rada Fundacji. Zarząd reprezentują: Mirosław Sztabnik, Robert Belina, Małgorzata Bojanowska, natomiast Radę Fundacji Marzena Kuczyńska, Ewa Olszewska, Hanna Masna, Krzysztof Rzążewski, Teresa Matosek i Agata Jastrzębska. Wszystkie osoby pracujące na rzecz fundacji robią to charytatywnie i nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Do chwili obecnej, fundusze, jakimi dysponowała fundacja stanowiły jedynie indywidualne darowizny, bądź zbiórki publiczne organizowane przez fundację podczas Pikników Rodzinnych. W ramach zgromadzonych funduszy zakupiony został sprzęt do radiowęzła szkolnego, wielu uczniów dostało dofinansowanie do wyjazdów edukacyjnych, organizowano i finansowano spektakle profilaktyczne, konkursy, zajęcia sportowo-rekreacyjne podczas ferii zimowych, doposażono stołówkę szkolną. Pomimo, że fundacja działa na rzecz młodzieży szkolnej, postanowiła zorganizować również formy rozrywki dla rodziców. Za jej pośrednictwem odbyła się czterodniowa wycieczka do Pragi, Skalnego Miasta i Wrocławia, dwukrotnie z inicjatywy fundacji organizowany był Bal Karnawałowy, który jednoczył rodziców nie tylko podczas wspólnej zabawy, ale także przygotowań i organizacji.

Po dwuletnim okresie starań, w kwietniu 2008 roku, fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, dzięki któremu możliwe będzie odprowadzanie przez podatników w ramach rocznych rozliczeń podatkowych 1 % podatku na rzecz fundacji. Większe wpływy na konto, to jednocześnie poszerzenie pola działań fundacji, między innymi anizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży z rodzin najuboższych, a także obozu językowego dla uczniów osiągających wysokie lokaty.

Organizację wielu imprez często wspomagają rzeczowo lokalni przedsiębiorcy, za co fundacja składa im gorące podziękowania. Dzięki właśnie takim ludziom dobrej woli w wielu przypadkach udaje się zapobiec wykluczeniu społecznemu czy patologiom.

zarząd

główne cele Fundacji

  • Wspieranie działalności Zespołu Szkół w Celestynowie.
  • Wzbogacenie możliwości edukacyjnych młodzieży, ze szczególnym naciskiem na rozwój zainteresowań, zdolności, a także sportu i rekreacji.
  • Inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie bazy i życia szkoły.

Zarząd Fundacji

Małgorzata Bojanowska
prezes
Robert Belina
wiceprezes
Edyta Krzemińska
członek zarządu
Mirosław Sztabnik
członek zarządu

Rada Fundacji

Marzena Kuczyńska
przewodnicząca rady
Teresa Matosek
wiceprzewodnicząca rady
Ewa Olszewska
członek rady
Hanna Masna
członek rady
Danuta Potiopa
członek rady
Monika Rzążewska
członek rady
Krzysztof Rzążewski
członek rady