wydanie duplikatów - informacje

numer konta, na które należy wpłacać pieniądze za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji

Konto Dochodów Własnych, nr: 41 8001 0005 2002 0011 0640 0004

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa - 26,- zł

Opłata za wydanie legitymacji szkolnej - 9,- zł

DOJAZD UCZNIÓW DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

dojazdy - rozkład

pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Informacja o możliwości otrzymania przez osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członków ich rodzin bezpłatnej pomocy udzielanej przez podmioty i organizacje pozarządowe

Kontakt:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

mail: rzecznik@kuratorium.waw.pl

tel./faks sekret. 22 551 24 25

psycholog - Informacja dla ucznia:

Przyjdź do psychologa lub pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicami
 • masz problemy rodzinne, trudną sytuację w domu
 • chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób
 • masz trudności z nauką

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ TRUDNO CI SOBIE PORADZIĆ !!!

pedagog - Informacja dla ucznia:

Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz stwarzanie równych szans dla wszystkich uczniów. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi mającymi na celu dobro dziecka i jego rodziny. Do pedagoga można przyjść z każdą sprawą , z którą trudno jest sobie poradzić.

Główne zadania pracy pedagoga obejmują :

 • sprawowanie opieki nad uczniami
 • wspomaganie procesu nauczania i uczenia się oraz wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • prowadzenie mediacji w zakresie różnego rodzaju problemów w środowisku szkolnym i rodzinnym
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu
 • wspieranie uczniów uzdolnionych
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • pedagogizację rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc rodzinie w procesie wychowawczym m.in. poprzez udzielanie porad, organizowanie pogadanek itp.
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych :
 • a) niepowodzeniami szkolnymi

  b) konfliktami rodzinnymi

  c) trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

 • kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju osobowości uczniów
 • realizację działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ TRUDNO CI SOBIE PORADZIĆ !!!