Informacja dla Rodziców klas I

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów klas I i II zakupuje szkoła. Dotacji nie podlegają podręczniki do religii/etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. Szczegółowe informacje na zebraniu 31 sierpnia 2016r.

W roku szkolnym obowiązuje:

 • obuwie szkolne z białą podeszwą
 • na zajęcia wychowania-fizycznego strój gimnastyczny (szara koszulka, ciemne spodenki, dres)
 • dodatkowo, obowiązkowo obuwie na zmianę do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.Data spotkaniaZakres, tematyka spotkaniaOsoba odpowiedzialna za organizację
1.31 sierpnia 2016r.
godz. 18.00 (środa) w sali gimnastycznej
Zebranie wychowawców z Rodzicami klas I (zasady funkcjonowania szkoły, Statut, wybór RR, itp.) Wychowawcy klas I,
2.14 września 2016r.
(środa) 18.00
Zebranie z Rodzicami (zasady funkcjonowania szkoły, Statut - ocenianie wewnątrzszkolne, Regulaminy itd. Zebranie Rady Rodziców.Wychowawcy
Dyrektor Szkoły
3.12 października 2016r.
(środa) 18.00
Zebranie wychowawców z Rodzicami
Zebranie Rady Rodziców
Wychowawcy klas, Przygotowanie zebrania dla rodziców - Pani J. Klejn
Dyrektor Szkoły
4.16 listopada 2016r.
(środa) 18.00
Zebranie wychowawców z Rodzicami
Profilaktyka dla rodziców
Wychowawcy, Teresa Sitek - Zdziarska, Przygotowanie zebrania dla rodziców - Pani J. Klejn,
5.14 grudnia 2016r.
(środa) 18.00
"Dzień otwarty" dla Rodziców
(propozycje ocen semestralnych)
wychowawcy, Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców - Pani J. Klejn,
6.1 lutego 2017r.
(środa) 18.00
Zebranie z Rodzicami
(podsumowanie wyników nauczania i zachowania za semestrze I w ramach szkoły i klasy)
Wychowawcy klas, Dyrekcja
7.22 marca 2017r.
(środa) 18.00
"Dzień Otwarty" dla rodziców Wychowawcy, Teresa Sitek - Zdziarska, Przygotowanie sali (dekoracja), sprzętu, dyplomów - Pani J. Klejn,
8.17 maja 2017r.
(środa) 18.00
Zebranie z Rodzicami- profilaktyka dla rodziców
(propozycje ocen końcoworocznych)
Wychowawcy, Przygotowanie zebrania otwartego dla rodziców - Pani J. Klejn,

psycholog - Informacja dla rodzica:

Psycholog w gimnazjum zajmuje się szeroko pojętym wsparciem psychologicznym nakierowanym na eliminowanie napięć psychicznych uczniów, o różnorodnym podłożu ( rodzinnym, szkolnym, związanych z trudnymi wydarzeniami życiowymi, z chorobą itp.). Dodatkowo diagnozuje specyficzne trudności w nauce. Wspiera uczniów, wychowawców, nauczycieli i rodziców w procesie wychowawczym.

Realizuje zadania określone w szkolnym programie profilaktyki i programie wychowawczym. We wszelkich działaniach ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym.

Psycholog odpowiada na pytania, wspomaga rodziców/opiekunów w zakresie:

 • problemów okresu dorastania i sposobów ich rozwiązywania
 • metod rozwiązywania konfliktów
 • radzenia sobie z trudnymi emocjami (złością)
 • skutecznych metod porozumiewania się z dzieckiem
 • radzenia sobie z zachowaniem trudnym dziecka
 • stosowania używek, zagrożenia uzależnieniem (także internet)
 • skutecznych metod porozumiewania się z dzieckiem
 • konsultuje potrzeby diagnostyczno - terapeutyczne
 • udziela porad w sferze zdrowa psychicznego

.....psycholog pomoże także, gdy chcecie Państwo lepiej zrozumieć swoje dziecko, polepszyć kontakt z nim i umieć wspierać je w trudnym okresie dorastania.

Pedagog szkolny organizuje

Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz stwarzanie równych szans dla wszystkich uczniów. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi mającymi na celu dobro dziecka i jego rodziny. Do pedagoga można przyjść z każdą sprawą , z którą trudno jest sobie poradzić.

Główne zadania pracy pedagoga obejmują :

 • sprawowanie opieki nad uczniami
 • wspomaganie procesu nauczania i uczenia się oraz wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • prowadzenie mediacji w zakresie różnego rodzaju problemów w środowisku szkolnym i rodzinnym
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu
 • wspieranie uczniów uzdolnionych
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • pedagogizację rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc rodzinie w procesie wychowawczym m.in. poprzez udzielanie porad, organizowanie pogadanek itp.
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych :
 • a) niepowodzeniami szkolnymi

  b) konfliktami rodzinnymi

  c) trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

 • kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju osobowości uczniów
 • realizację działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Rodzicu, jeśli:

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły
 • brak mu motywacji do nauki
 • zauważyłeś, że coś dzieje się z nim niedobrego
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać

Przyjdź - postaram się pomóc.

Serdecznie zapraszam.