pedagog - godziny pracy

PEDAGOG
Agnieszka Cichecka
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK


Pedagog szkolny organizuje

Pedagog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów poprzez wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz stwarzanie równych szans dla wszystkich uczniów. Współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi mającymi na celu dobro dziecka i jego rodziny. Do pedagoga można przyjść z każdą sprawą , z którą trudno jest sobie poradzić.

Główne zadania pracy pedagoga obejmują :

 • sprawowanie opieki nad uczniami
 • wspomaganie procesu nauczania i uczenia się oraz wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 • monitorowanie absencji szkolnej i realizacji obowiązku szkolnego
 • podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • prowadzenie mediacji w zakresie różnego rodzaju problemów w środowisku szkolnym i rodzinnym
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wspieranie uczniów z trudnościami w nauce i problemami w zachowaniu
 • wspieranie uczniów uzdolnionych
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • pedagogizację rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na pomoc rodzinie w procesie wychowawczym m.in. poprzez udzielanie porad, organizowanie pogadanek itp.
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych :
 • a) niepowodzeniami szkolnymi

  b) konfliktami rodzinnymi

  c) trudnościami w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

 • kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju osobowości uczniów
 • realizację działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Rodzicu, jeśli:

 • masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem
 • chcesz mu pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić
 • Twoje dziecko nie chodzi regularnie do szkoły
 • brak mu motywacji do nauki
 • zauważyłeś, że coś dzieje się z nim niedobrego
 • nie potrafisz z nim już rozmawiać

Przyjdź - postaram się pomóc.

Serdecznie zapraszam.